नुवाकोट बिदुर नगरपालिका स्थित गेरखुटार मा ओर्गानिक कृषक समूह को डीप बोरिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको छ |

नुवाकोट बिदुर नगरपालिका स्थित गेरखुटार मा ओर्गानिक कृषक समूह को डीप बोरिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको छ |